صفحه اول
  درباره سازمان
  آمار و اطلاعات
  شهركهاي صنعتي
  نمونه طرحهاي صنعتي كوچك و متوسط
  راهنماي متقاضيان
  قوانين و مقررات
  برنامه هاي سازمان
  اخبار
  نشريات و گزارشات
  پرسش و پاسخ
  سايتهاي مرتبط
  دفتر حراست

 آمار بازديد كنندگان:
جاري :‌ 39 نفر
تاكنون : 243870 نفر


 كاربران شبكه:
 نام كاربري :
 كلمه رمز :
  
 
 توسعه خوشه هاي صنعتي

امروزه توسعه از طريق ابداء خوشه اي نقش محوري و بارزي در سياستهاي اقتصادي و صنعتي كشورهاي توسعه يافته ايفا مي نمايد. اگر رويكرد هاي گذشته  تمركز بيشتري  بر اقتصاد كلان داشته اند، اينك كسب و كار خرد، احساس مسئوليت نسبت به افزايش قابليت رقابت واحدهاي كوچك و متوسط، بهبود ارتباطات شبكه اي، تاكيد بر حمايتهاي غير مستقيم در مقابل پرداخت يارانه، تركيب رقابت و همكاري بمنظور تقويت يادگيري و نوآوري، ارتقاء سطح همكاري واحدهاي كوچك و بزرگ و تقويت مثلث همكاري خوشه ها، دولت و دانشگاه مورد تاكيد و توجه بيشتري قرار مي گيرد.

 هر قدر نگاه به حل مسائل از سطح بين المللي، ملي و بخشي به سمت منطقه اي و محلي ، مبتني بر قابليت هاي پوياي سيستم هاي اجتماعي شكل يافته بر پايه فرايندهاي طبيعي پيش مي رود، توجه به كسب و كار خرد در قالب شبكه ارتباطي قابل تعريف ذيل بحث توسعه خوشه اي از اهميت ويژه اي برخوردار مي شود.

حدود دو دهه است كه توسعه صنعتي مبتني بر خوشه ها، بعنوان يك استراتژي نوين مورد توجه برنامه ريزان و سياستگذاران در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه مي باشد.سازمانهاي بين المللي همچون UNIDO,ILO و بانك جهاني نيز طرحهاي متعددي را از طريق توسعه خوشه هاي صنعتي در كشورهاي مختلف اجرا و حمايت كرده اند.

امروزه در اكثر كشورهاي جهان، صنايع كوچك و متوسط از جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، توليد صنعتي و ارائه خدمات در حال نقش آفريني هستند. همچنين در كشورهاي در حال توسعه، صنايع كوچك و متوسط عامل راهبردي براي توسعه اقتصادي، اشتغال زايي و رقابت پذيري صنايع مي باشند. اين در حالي است كه در كشور ما با وجودي كه بيش از 90 درصد واحدهاي توليدي در گروه صنايع كوچك و متوسط قرار مي گيرند، بدليل نداشتن استراتژي توسعه مبتني بر ساختارهاي موجود صنعتي و رها كردن  واحدهاي كوچك توليدي به حال خود، اين بنگاه ها نتوانسته اند سهم قابل توجهي در توليد ناخالص ملي و ايجاد ارزش افزوده داشته باشند و از كمبود هاي شديدي در رنج هستند كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود:

·    فقدان مقياسهاي لازم از جنبه هاي مختلف سرمايه، ‌توليد و بازار

·   فقدان محيط هاي مناسب رشد كسب و كار از جنبه هاي مختلف حقوقي، قانوني و...

·     فقدان زير ساختهاي نرم افزاري و تشكيلاتي

·  توليد با فناوريهاي كهنه و عدم دسترسي به تكنولوژيهاي نوين

·  فقدان ارتباط منسجم با شبكه هاي بانكي و مالي كشور

·   عدم وجود شبكه هاي همكاري ميان بنگاهي

· عدم شناخت از بازارهاي هدف

   خوشه هاي صنعتي يكي از الگوهاي موفق سازماندهي صنايع كوچك و متوسط هستند كه كاستيهاي صنايع كوچك و متوسط را رفع و مزيتهاي مختلف صنايع كوچك، چون انعطاف پذيري و تنوع را تقويت مي بخشند. خوشه صنعتي مجموعه اي از بنگاه هاي توليدي و خدماتي در يك رشته صنعتي است كه با تكيه بر سرمايه هاي قوام يافته اجتماعي در مناطق مختلف جغرافيايي در كنار نهادهاي پشتيبان و از طريق روابط متراكم ميان بنگاهي شكل مي گيرد.

سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران در راستاي يكي از مأموريتهاي خود با هدف شناسايي و توسعه خوشه هاي صنعتي كشور، با ايجاد دفتر خوشه هاي صنعتي از نيمه دوم سال 1380 محورهاي كلي برنامه ملي توسعه خوشه هاي صنعتي كشور را به صورت زير تعيين نمود.

 

   محور هاي كلي برنامه توسعه خوشه ها

   ! فرهنگ سازي و اطلاع رساني

نظر به اينكه ميزان مطالعات و تجربيات در خصوص توسعه خوشه هاي صنعتي ، مسبوق به مدت بسيار كمي است، در برنامه هاي كوتاه مدت توجه خاص به زمينه سازي ، فرهنگ سازي و نشر دانش تئوريك و تجربه به ساير ملل در اين زمينه از اولويت خاصي برخوردار است.

ذيل بحث فرهنگ سازي و اطلاع رساني مي توان به انتشار كتب ، مقالات و .. تهيه جزوات و كتب راهنماي عملي آموزش مستقيم دست اندركاران بخش هاي دولتي و خصوصي و... پرداخت. بديهي است اين امر مي بايست از يكسو نقش كارآفرينان در سطح سياستگذاري و از سوي ديگر ذينفعان خوشه هاي صنعتي را دربرگيرد.نيازها و تعريف روشهاي فرهنگ سازي و اطلاع رساني از جمله كاركردهايي است كه مورد توجه قرار گرفته است.

    ! تهيه نقشه كشوري خوشه هاي صنعتي

بمنظور ايجاد تصويري جامع از وضعيت خوشه هاي صنعتي موجود كشور، شناسايي آنها و تعريف حجم فعاليت مورد نياز كه پايه اي براي سياستگذاري است، تهيه نقشه كشوري خوشه هاي صنعتي ضروري خواهد بود. اين نقشه كه تعيين كننده توزيع جغرافيايي و مشخصات كلي هر يك از خوشه ها در مناطق مختلف است، در واقع هم تصويري از وضع موجود و هم ابزار برنامه ريزي خواهد بود.

    !الگوسازي

بمنظور انتقال تجارب كشورها و سازمانها پيشرو و از سوي ديگر توليد دانش و الگوي بومي در زمينه توسعه خوشه هاي صنعتي ، اجراي پروژه هاي توسعه خوشه هاي صنعتي با همكاري سازمانهاي بين المللي مثل يونيدو ، كشورهاي پيشرو مثل ايتاليا و متخصصان خبره داخلي از برنامه هاي در دستور كار سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي است.

از فعاليت هايي كه ذيل اين بخش صورت مي گيرد مي توان به تهيه چارچوب اجراي پروژه ، شناسايي شخصيت هاي حقيقي و حقوقي قادر به پياده سازي پروژه ها، همكاري با سازمانهاي بين المللي ، آموزش دست اندركاران بخش دولتي و خصوصي ، تعريف نظام هدايت و نظارت بر پروژه ها ، ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي ذيربط و عوامل توسعه خوشه هاي صنعتي و نهايتا مستندسازي نتايج و توليد دانش اشاره نمود.

مأموريت اصلي سازمان صنايع كوچك در حوزه توسعه خوشه هاي صنعتي را مي توان تمهيد و تسهيل توسعه خوشه هاي صنعتي تعريف نمود. بطور بديهي بمنظور حركت در چارچوب اين مأموريت ، نيازمند تعريف فرايندهاي كاري و نقش هاي هريك از نقش آفرينان ذيربط در انجام اين مأموريت هستيم. بنابراين طراحي فرآيندها و گردش كارها و همين طور ساختار در سطوح ملي و زيرملي ،بعنوان پيش نياز انجام وظايف سازماني شناخته مي شود. اين ساختار و فرآيندها بايد به گونه اي باشند كه ضمن پرهيز از مداخله با رويكرد دستوري ، حداكثر اثربخشي را در تمهيد ، تسهيل، هدايت و نظارت بر توسعه خوشه هاي صنعتي داشته باشد. بعلاوه از فراگيري لازم از نظر بخشي، رشته فعاليت ، قانوني، در سطح ملي و زيرملي ،تحت پوشش قراردادن بخشهاي خصوصي ، عمومي و دولتي و همينطور مقياس هاي مختلف خوشه ها برخوردار بوده و در عين حال حداقل تداخل ، تناقض و تزاحم را باساير بخشها و يا قوانين و سياستهاي جاري كشور داشته باشد.

   !  بستر سازي قانوني

بمنظور بسترسازي ، هدايت و حمايت از خوشه ها ، بطور قطع وجود قوانين و مقررات متناسب ضروري خواهد بود. چرا كه علاوه بر تأكيد بر كاهش موانع قانوني ، ضرورت وجود ضوابط تسهيل كننده توسعه صنايع كوچك و خوشه هاي صنعتي كاملا احساس مي شود. در بسياري از كشورهاي پيشرو وجود چارچوب حقوقي مناسب، بيشترين نقش را در جهت گيري صحيح و ارزش زايي صنايع غذايي فراهم آورده است. بنابراين حتي با فرض وجود كمترين موانع در قوانين و مقررات موجود، حداقل انتظار آن است كه رويكردي حمايتي بر قوانين و ضوابط موجود كشور حاكم شود. يكي ديگر از پايه هاي توسعه خوشه اي با رويكردغير دستوري، نهاد سازي است.

   ! توسعه نهادها

 در صورتي كه بخواهيم امكان توسعه صنايع كوچك و خوشه ها فراهم آيد، لازم است خدمات مورد نياز(اعم از خدمات تكنولوژيك، بازار، مالي و...)در اختيار آنها گذارده شود. اما بر اساس اصول مبتني بر رويكردهاي اخير اغلب اين خدمات نمي تواند بطور مستقيم در اختيار واحدها و خوشه ها گذارده شود. انتظار بر آن است كه اين نقش به درستي از سوي نهادهاي موجود وقابل ايجاد در خوشه، ايفاد گردد. از جمله اين نهادها مي توان به مراكز ارائه خدمات توسعه كسب وكار(BDS providers) ، موسسات پژوهشي و... اشاره نمود. بنابراين گسترش ، توسعه و تقويت نهادها و تعريف مكانيسم هاي اختصاصي آن، يكي از دستورات كار توسعه خوشه ها است .

 

عملكرد سازمان در قالب هر يك از محورهاي فوق الذكر

! فرهنگ سازي و اطلاع رساني :دفتر خوشه هاي صنعتي در راستاي فرهنگ سازي و اطلاع رساني اقدام به انتشار كتب ومقالاتي در زمينه خوشه هاي صنعتي  كرده است كه عبارتند از:

    - كتب:

-         خوشه هاي صنعتي رويكردي نوين در توسعه صنعتي. نوشته هوبر اشميتزو خالد ندوي.ترجمه عباس زند باف وعباس مخبر

-         همكاري صنايع، خوشه صنعتي، توسعه پايدار. نوشته فرانك پايك . ترجمه بهرام شادابي و جهانگير مجيدي

-         خوشه هاي صنعتي الگوي موفق توسعه درون زا. نوشته روبرتا رابلوتي .ترجمه عباس مهرپويا وجهانگير مجيدي

-         همچنين مجموعه هاي ‌(راهنماي توسعه خوشه هاي صنعتي ،رويكرد توسعه خوشه اي يونيدو) و
(
Cluster Initiative)  در حال آماده شدن براي چاپ هستند.

-         استراتژي رقابتي.  نوشته مايكل پورتر. ترجمه  جهانگير مجيدي وعباس مهرپويا

 

 

  - مقالات:

-         شتاب بخشيدن به توسعه صنعتي از طريق ايجاد شبكه ها و خوشه ها. ولي الله افخمي  ومحمد رضا رضوي

-         كلاستر يا خوشه صنعتي. جهانگير مجيدي

-         هند و توسعه خوشه هاي صنعتي

-         شبكه ها و خوشه ها

! تهيه نقشه كشوري خوشه هاي صنعتي: فعاليت هاي انجام يافته در راستاي تهيه نقشه كشوري خوشه هاي صنعتي و شناسايي آنها در سطح كشوركه با هدايت سازمان صورت گرفته است به شناسايي خوشه هاي صنعتي متعددي درسطح استانها مختلف كشور انجاميده است. از اهم اين موارد كه سازمان نيز برنامه توسعه آنها را در دستور كار خود قرار داده است مي توان به موارد زير اشاره نمود:

-         خوشه صنعتي قطعات خودروي تبريز

-         خوشه صنعتي چرم تبريز

-         خوشه صنعتي مبلمان ملاير

-         خوشه صنعتي قطعات لاستيكي رزن

-         خوشه صنعتي سفال لالجين

-         خوشه صنعتي ادوات وتجهيزات كشاورزي جويبار

-         خوشه صنعتي چرم شهر تهران

-         خوشه صنعتي سنگ اصفهان

-         خوشه صنعتي نساجي يزد

-         خوشه صنعتي سراميك يزد

-         خوشه صنعتي خرماي بم

-         خوشه صنعتي تجهيزات نفت ،گاز وپتروشيمي خوزستان

-         خوشه صنعتي قطعات ريلي استان مركزي

-         خوشه صنعتي شيلات هرمزگان

!الگوسازي:  به منظورالگو سازي وتوسعه خوشه هاي صنعتي شناسايي شده هم در زمينه استفاده از نيروهاي خبره داخلي و هم بهره مند شدن از تخصص ها وتجارب سازمانهاي بين المللي  اقداماتي صورت گرفته است كه به طور خلاصه مي توان به مواردزير اشاره نمود:

     - انعقاد قرارداد همكاري با سازمان توسعه صنعتي ملل متحد(UNIDO) در زمينه توسعه :

         خوشه صنعتي چرم تهران

         خوشه صنعتي قطعات خودروي تبريز

          خوشه صنعتي سفال لالجين

 

     - انعقاد قرارداد همكاري با سازمان توسعه صنعتي ايتاليا(IPI) در زمينه توسعه :

         خوشه صنعتي نساجي يزد

         خوشه صنعتي سراميك يزد

 

     - انعقاد قرارداد همكاري با انجمن سنگ ايتاليا(IMM) در زمينه توسعه :

          خوشه صنعتي سنگ اصفهان

 

     - انعقاد قرار داد همكاري با متخصصين داخلي در زمينه توسعه :

        خوشه صنعتي مبلمان ملاير

        خوشه صنعتي تجهيزات نفت وگاز خوزستان

همچنين سازمان جهت توسعه ساير خوشه هاي شناسايي شده از قبيل خوشه صنعتي ادوات كشاورزي جويبار در حال تمهيد زمينه هاي همكاري با نيروهاي داخلي است.

 ! بستر سازي قانوني :از جمله فعاليتهاي صورت گرفته در زمينه بسترسازي قانوني موارد زيرقابل ذكر هستند:

    - توجه خاص به توسعه خوشه هاي صنعتي در ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه

    - تصويب قانون رقابت پذير كردن صنايع كوچك و متوسط

    - تصويب توسعه خوشه هاي صنعتي ذيل سياستهاي توسعه صنعتي كشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام


 جمعه، 02 تير 1385

 
 نحوه تهيه زمين صنعتي
سرمايه گذران احداث واحد صنعتي كه خواهان زمين صنعتي در شهركهاي صنعتي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن ... ‌‍‌‍‌‍
 مزاياي شهركهاي صنعتي

واحدهاي صنعتي كه در شهركهاي صنعتي مستقر مي شوند از مزايا و مشوق هاي شهركهاي صنعتي بهره مند خواهند شد . و ...

 طرحهاي نيمه تمام
ُفهرست طرح هاي نيمه تمام آماده واگذاري به متقاضيان سرمايه گذاري استانهاي...
 حمايت از پايان نامه ها
طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار اين سازمان قرار داشته و ....