صفحه اول
  درباره سازمان
  آمار و اطلاعات
  شهركهاي صنعتي
  نمونه طرحهاي صنعتي كوچك و متوسط
  راهنماي متقاضيان
  قوانين و مقررات
  برنامه هاي سازمان
  اخبار
  نشريات و گزارشات
  پرسش و پاسخ
  سايتهاي مرتبط
  دفتر حراست

 آمار بازديد كنندگان:
جاري :‌ 43 نفر
تاكنون : 243875 نفر


 كاربران شبكه:
 نام كاربري :
 كلمه رمز :
  
 
 طرح حمايت از پايان نامه ها

طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در جهت دستيابي به اهداف خود در نظر دارد از توان علمي دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در زمينه هاي مختلف مورد نياز صنايع كوچك استفاده نمايد. از اينرو طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد را به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار خود قرار داده است. اهداف سازمان در اين زمينه توسعه همكاريهاي علمي و پژوهشي بين دانشگاهها و صنعت، شناسايي و معرفي استادان و دانشجويان مستعد و علاقه مند در زمينة هاي مرتبط و استفاده از نظرات و تخصص آنها،  هدايت و بهره برداري از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در راستاي حل مشكلات صنايع كوچك و استفاده از پتانسل هاي قابل توجه دانشگاهها مي باشد .

1. شرايط پيشنهاد دهنده پايان نامه:
- دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد  و دكتري دانشگاهها

2. چگونگي انتخاب موضوع تحقيق:
2-1- انتخاب موضوع از بين اولويتهاي تحقيقاتي و مطالعاتي اعلام شده توسط سازمان
2-2- پيشنهاد عناوين تحقيقاتي و مطالعاتي مرتبط با فعاليت سازمان توسط دانشجو به سازمان
2-3-  اعلام نياز يك واحد صنعتي كوچك به انجام يك پايان نامه با موضوع خاص

تبصره1: در خصوص بند 2-3 ، موضوع تحقيق بايد ارتباط مستقيم با مسايل و مشكلات صنايع كوچك داشته بنحويكه در راستاي ارتقاء توان رقابتي آنها و يا رفع موانع و مشكلات فني، ‌مالي،‌ نيروي انساني و ... تعريف شده باشد.
 
3. مراحل انجام طرح:
3-1- انتخاب و پيشنهاد موضوع تحقيق توسط دانشجو(با توجه به بند 2)
3-2- تكميل فرم شماره 1 توسط دانشجو با هماهنگي استاد راهنما و ارسال آن به شركت شهركهاي صنعتي استان مربوطه

3-3- پس از ارائه مدارك لازم، موضوع تحقيق پيشنهادي, حداكثر ظرف يك ماه توسط كميته بررسي پايان نامه ها مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تصويب، مبلغ حمايت و نظر كميته به وي اعلام مي گردد.
تبصره 2: به منظور جلوگيري از انتخاب موضوعات يكسان، شركت شهركهاي صنعتي استانها موظف به كسب تاييديه كتبي از ستاد (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي  ايران، معاونت آموزش و فناوري) مي باشند. جهت كسب تاييديه، كافيست فرم تكميل شده شماره 1، ضميمه نامه درخواست تصويب موضوع گردد.
3-4- دانشجو موظف است پس از آگاهي از تصويب پروژه پيشنهادي توسط كميته، در حداقل زمان با همراه داشتن تصوير فرم پايان نامة مصوب دانشگاه جهت انعقاد قرارداد به شركت شهركهاي صنعتي استان مراجعه نمايد.
3-5- پس از انعقاد قرارداد، شركت شهركهاي صنعتي استان مي بايست تصوير قرارداد (فرم شماره 2) را جهت ستاد(معاونت آموزش و فناوري) ارسال نمايد.
3-6- دانشجو موظف است گزارش روند پيشرفت پروژه را پس از تاييد استاد راهنما، كتبا بصورت سه ماهانه به شركت شهركهاي صنعتي استان ارائه نموده و در صورت نياز با شركت در جلسات كميته بررسي پايان نامه ها، گزارش مذكور را حضورا ارائه نمايد.

تبصره 3: در صورتي كه براي يك عنوان پايان نامه  بيش از يك پيشنهاد ارسال گردد، كليه پيشنهادها مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و بهترين پيشنهاد انتخاب خواهد شد. ساير پيشنهاد ها(در صورت اجراي پايان نامه توسط دانشجو) مي توانند از امكانات كتابخانه اي موجود و در صورت امكان از كمك فني و مشاوره اي كارشناسان شركت شهركهاي صنعتي استان استفاده نمايند. 

4. مبلغ اعتبار (ميزان حمايت مالي)
حداكثر مبلغ حمايت براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد 6 ميليون ريال و دكتري  12 ميليون ريال مي باشد كه در دو مقطع قابل پرداخت خواهد بود.
 مقطع اول : معادل تا 40 درصد از حمايت مالي تصويب شده پس از ارائه اولين گزارش به شركت شهركهاي صنعتي استان و كسب تاييد كميته.
مقطع دوم : معادل تا 60 درصد از حمايت مالي تصويب شده پس از دريافت و تأييد گزارش نهايي و مستندات پايان نامه  توسط كميته.

تبصره 4- پرداخت مقطع دوم كمك هزينه به دانشجو در صورت كسب نمره قبولي از دانشگاه خواهد بود.
5. ساير موارد
5-1- چارچوب همكاري، قرارداد منعقده بين شركت شهركهاي صنعتي استان و دانشجو (در قالب فرم شماره دو)‌خواهد بود .
5-2- شروع كار مطالعه و انجام اقدامات لازم پس از انتخاب موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه (زير نظر استاد راهنما) خواهد بود.
5-3- دانشجو همزمان با تحويل يك نسخه از گزارشات به استاد راهنما نسخه اي نيز به شركت شهركهاي صنعتي استان ارائه خواهد نمود.
5-4- « كميته بررسي پايان نامه ها »، گزارشات واصله را بررسي و نظرات خود را حداكثر ظرف سه هفته  پس از وصول گزارش به دانشجو اعلام خواهد كرد.
5-5- دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع از پروژه رسماً از نمايندة شركت شهركهاي صنعتي استان جهت حضور در جلسه دعوت بعمل آورد.
5-6- دانشجو مي بايست پس از برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه و نهايي شدن گزارش پايان نامه موارد زير را در اختيار شركت شهركهاي صنعتي استان قرار دهد:
5-6-1- يك نسخه از پايان نامه به همراه ديسكت متن كامل تايپ شده آن    
5-6-2- چكيده پايان نامه  به همراه فايل تايپ شده كامپيوتري
5-6-3-  ارائه نتايج پايان نامه در قالب سمينار در محلي كه شركت شهركهاي صنعتي استان اعلام خواهد كرد.

6. اعضاي كميته بررسي پايان نامه هاي سازمان عبارتند از:
1. مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان يا نماينده وي
2. كارشناس مسئول آموزش و فناوري
3. يك نفر از متخصصين مرتبط با موضوع مورد بحث ( در صورت نياز)
7. محورهاي مورد نظر سازمان جهت انتخاب موضوع پروژه:
باعنایت به گستردگی فعالیتهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، انتخاب و انحصار چندين موضوع محدود میسر نمی باشد. یکن بمنظور راهنمایی دانشجویان عزیز، برخي سرفصل ها و محورهای مورد نظر سازمان ارائه مي گردد. ليكن پيشنهاد مي نمايد به منظور آشنایی بیشتر با سازمان و فعالیتهای آن، و یا ارائه موضوع جدید دیگری غیر از موارد مشروحه ذیل مطالب اين سايت  و سايت شركت شهركهاي صنعتي استان هاي مربوطه مراجعه نمایند.
سازمان بدنبال حمایت از پایان نامه هایی است که:
الف) در راستای اهداف، ماموریتها و سیاستهای سازمان باشد.
ب) کاربردی و قابل استفاده بوده و بتوان آنرا اجرایی نمود.
ج)منحصر به مطالعه کتابخانه ای نشده و از نمونه ها و موارد عملی بهره لازم برده شود.
د) به دور از کلی نگریها بوده و با تمرکز بر یک رشته فعالیت صنعتی خاص ویا محدوده جغرافیایی نتایج دقیق و ملموسی ارائه نماید.
ه) با استفاده از مقایسه تطبیقی با کشورهای پیشرفته ، الگوی عملی مناسبی را عرضه نماید.
در ذيل موضوعات مورد نظر به تفكيك ارائه مي گردد:
موضوعات و زمینه های مربوط به بازار
1- مطالعه و ارائه راهكارهاي بازاريابي در جهت افزايش فروش و صادرات صنايع كوچك (برحسب رشته فعاليت)
2- بررسي نقش سيستم هاي نوين بازاريابي در رشته هاي مختلف صنعتي (مطالعه موردي)
3- بررسي اثرات استفاده از مارك خارجي (Brand) بر فروش و صادرات صنايع كوچك
4- بررسي نقش كنسرسيومهاي بازرگاني در افزايش فروش و صادرات صنايع كوچك
5- بررسي نقش حمايتي دولت در گسترش بازار محصولات صنايع كوچك

موضوعات مربوط به مسائل اقتصادي و مالي
1- مطالعه و بررسي اثرات سياستهاي كلان اقتصادي و مالي كشور بر صنايع كوچك (مطالعه موردي)
2- مطالعه و بررسي جايگاه قوانين و مقررات بر رشد و بالندگي صنايع كوچك (مطالعه موردي)
3- بررسي اثرات عضويت ايران درWTO بر صنايع كوچك (مطالعه در رشته فعاليتهاي مختلف)
4- بررسي اثرات مشوق هاي صنعتي موجود بر رشد و گسترش صنايع كوچك
5- تعيين مزيت نسبي و رقابتي صنايع كوچك بر حسب رشته فعاليت
6- بررسي نقش صنايع كوچك در توسعه منطقه اي
7- بررسي بازارهاي مالي و پولي و نقش آنها در توسعه صنايع كوچك
8- انجام مطالعات امكان سنجي ايجاد خوشه هاي صنعتي (در مناطق مختلف)
10- بررسي امكان سنجي، ايجاد و گسترش صنايع كوچك (در رشته هاي مختلف)
11- بررسي عوامل موفقيت و يا عدم موفقيت در صنايع كوچك در رشته هاي مختلف صنعتي
12- بررسي سهم صنايع كوچك در صادرات و عوامل موثر بر توسعه آن
13- بررسي نحوه شكل گيري شبكه پيمانكاري فرعي بين موسسات كوچك،‌ متوسط و بزرگ و راهكارهاي توسعه آن (در رشته فعاليتهاي مختلف)
14- بررسي روشهاي تامين منايع مالي صنايع كوچك و كارايي آنها
15-  مطالعه و ارائه راهكارهاي اجرايي جهت جلب و جذب سرمايه هاي خارجي در صنايع كوچك با هدف دستيابي به فناوري پيشرفته و توليد محصولات قابل صدور (مطالعه موردي – كشورمعين)
16-  بررسي نقاط قوت و ضعف تشكل هاي صنعتي و آثار عملكرد آنها بر با رشد و توسعه صنايع كوچك
17- بررسي نقش بانكهاي تخصصي و موسسات و صندوقهاي اعتباري و ضمانت مالي در ايجاد و توسعه صنايع كوچك
18- بررسي تطبيقي سازمان هاي پشتيبان صنايع كوچك در کشورهای پیشرفته و مقايسه آن با وضعيت موجود  كشور
19-  ارائه الگويي مناسب براي خوشه هاي صنعتي از طريق مطالعه تطبيقي
20-  بررسي امكانات توسعه صنعتي استانهاي منتخب و زمينه هاي رشد و توسعه صنايع كوچك در آنها
21-  ارائه راهكارهايي در جهت تدوين مكانيزمهاي حمايتي از واحدهاي تازه تاسيس
22- بررسی نقش تشکل های صنعتی در رشد و توسعه صنایع کوچک

موضوعات مربوط به فناوري اطلاعات
1- فناوري اطلاعات و جايگاه و كاربرد آن در صنايع كوچك
2- نقش فناوري اطلاعات در افزايش بهره وري در صنايع كوچك
3- نقش فناوري اطلاعات در توسعه روابط پيمانكاري
4- نقش فناوري اطلاعات در توسعه بازار صنایع کوچک

موضوعات مربوط به توسعه منابع انساني، آموزش و كار آفريني و  مديريت
1- بررسي سطح توانمنديهاي مديريتي در واحدهاي كوچك صنعتي و روشهاي ارتقاي آن (برحسب رشته هاي فعاليت)
2- بررسی نیازها و ارائه راهكارهايي در زمينه  بهبود و توسعه توانمنديهاي كاركنان در صنايع كوچك(برحسب رشته هاي فعاليت)
3- بررسي نقش انكوباتورهاي كسب و كار در توسعه صنايع كوچك و ارائه الگوي ايجاد آنها در كشور
4- مطالعه ،‌بررسي و تعيين نياز كار آفرينان د رمراحل مختلف عمر يك واحد صنعتي ( از ايجاد تا بلوغ)
5- بررسي ميزان مهارتهاي تخصصي نيروي كار در صنايع كوچك و اثرات  آموزشهاي تخصصي حين كار بر آن (در رشته فعاليتهاي مختلف)

موضوعات مربوط به كيفيت و بهره وري
1- بررسي و ارائه راهكارهاي ارتقا بهره وري در صنايع كوچك (بر حسب رشته هاي فعاليت)
2- بررسي مشكلات و محدوديتهاي  اجراي برنامه هاي بهبود كيفيت در صنايع كوچك
3- مطالعه و بررسي جايگاه و نقش مديريت كيفيت در صنايع كوچك كشور
4- شناسايي و اندازه گيري عوامل اصلي مديريت كيفيت در صنايع كوچك (مطالعه موردي)
5- اندازه گيري ميزان اثربخشي  نظامهاي مديريت  كيفيت در صنايع كوچك (مطالعه موردي)
6- طراحي نظام هاي مديريت كيفيت براي واحدهاي كوچك
7- طراحي نظام هاي کنترل كيفيت براي واحدهاي كوچك


 موضوعات مربوط به تحقيق ، توسعه و ارتقاء و انتقال فناوري توليد
1- بررسي سطح فناوري و روند توسعه آن در صنايع كوچك و راهكارهاي ارتقاي آن در رشته فعاليتهاي مختلف (مطالعه موردي)
2- نقش انتقال تكنولوژي در رشد صنايع كوچك  و ارائه راهكارهايي در جهت توسعه مراكز انتقال دانش فني و فناوري
3- بررسي ميزان نوآوري در صنايع كوچك (مطالعه تطبيقي) و ارائه راهكارهايي در زمينه  بهبود و توسعه آن
4- بررسي ميزان تحقيق و توسعه در صنايع كوچك و ارائه راهكارهاي توسعه آن  (در رشته فعاليتهاي مختلف)

كارآفريني و آموزش
1. بررسی و ارایه شاخص‌هاي موفقيت كارآفريني در فاز راه‌اندازي یک واحد صنعتی
2. بررسی و ارایه شاخص‌هاي موفقيت كارآفريني در فاز توسعه یک واحد صنعتی
3. بررسی نقش انكوباتورها در گسترش كارآفريني و ارایه الگوی مناسب برای واحدهای صنعتی کوچک
4. بررسی كارآفريني گروهي و ارایه شاخص‌هاي موفقيت و الگوی عملی مناسب برای آن
5. بررسی نقش شبكه‌هاي اجتماعي در راه‌اندازي و توسعه كسب‌وكار
6. طراحي سيستم شناسايي و ارزيابي عمل‌كرد كارآفرينان
7. ارائه الگوهاي عملي جهت كارآفريني درون سازماني
8. استراتژي‌هاي گسترش فرهنگ كارآفريني در جامعه (به خصوص كودكان و نوجوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي)
9. شناسايي مهارت‌هاي موردنياز متقاضيان ورود به عرصه كسب‌وكار
10. بررسی تشابه‌ها و تفاوت‌های كارآفريني زنان با مردان و ارائه راه‌كارهاي عملی جهت راه‌اندازي و توسعه کارآفرینی زنان
11.  بررسی و ارائه روش‌هاي ايجاد همكاري در عين رقابت  (co-opetition) ميان بنگاه‌هاي كارآفرينانه
12. استراتژي توسعه منابع انساني در واحدهاي صنعتي كوچك 
13. بررسی و ارائه روشهای آموزش و تربیت كارآفرينان سازماني
14. بررسی نقش ICT در واحدهاي صنعتي كوچك 
15. بررسی و ارائه الگوهای مديريتی در واحدهای صنعتی كوچك
16. بررسی آموزش ومیزان اثرگذاری آن در بهبود كيفيت و ارتقاء بهره‌وري واحدهای صنعتی کوچک
17. روشهای ارزشيابي عملكرد كاركنان در واحدهای صنعتی کوچک
18. بررسی اهمیت، جايگاه و ارزش كارآفريني و كسب‌وكار در اسلام
19. تاثیر نوآوري و خلاقيت در بهبود و افزایش بهره وری واحدهای صنعتی کوچک
20. نقش و میزان تاثیرآموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در رشد و توسعه واحدهای صنعتی کوچک
21. طراحي مدل جامع يادگيري الكترونيكي (e-learning) براي آموزش ضمن خدمت کارکنان واحدهای صنعتی کوچک
22. طراحي سيستم ارزيابي ميزان اثربخشي آموزش در واحدهای صنعتی کوچک

 

 


 جمعه، 02 تير 1385

 
 نحوه تهيه زمين صنعتي
سرمايه گذران احداث واحد صنعتي كه خواهان زمين صنعتي در شهركهاي صنعتي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن ... ‌‍‌‍‌‍
 مزاياي شهركهاي صنعتي

واحدهاي صنعتي كه در شهركهاي صنعتي مستقر مي شوند از مزايا و مشوق هاي شهركهاي صنعتي بهره مند خواهند شد . و ...

 طرحهاي نيمه تمام
ُفهرست طرح هاي نيمه تمام آماده واگذاري به متقاضيان سرمايه گذاري استانهاي...
 حمايت از پايان نامه ها
طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار اين سازمان قرار داشته و ....