صفحه اول
  درباره سازمان
  آمار و اطلاعات
  شهركهاي صنعتي
  نمونه طرحهاي صنعتي كوچك و متوسط
  راهنماي متقاضيان
  قوانين و مقررات
  برنامه هاي سازمان
  اخبار
  نشريات و گزارشات
  پرسش و پاسخ
  سايتهاي مرتبط
  دفتر حراست

 آمار بازديد كنندگان:
جاري :‌ 44 نفر
تاكنون : 243877 نفر


 كاربران شبكه:
 نام كاربري :
 كلمه رمز :
  
 
 تقويم آموزشي

دوره هاي آموزشي سيستم هاي طرح جامع (MIS) :

رديف نام سيستم تاريخ برگزاري شركت كنندگان
۱ قراردادهاي پيمانكاران و مشاوران ۲۸ و ۲۹ خرداد ۸۴ كارشناسان  اجرائي سازمان و استانهاي پايلوت
۲ اطلاعات شهركهاي صنعتي ۳۱ خرداد و ۱ تير ۸۴ كارشناسان  برنامه ريزي سازمان و استانهاي پايلوت
۳ راهبري و مديريت  سيستم هاي MIS ۳۰ تير ۸۴ كارشناسان  رايانه سازمان و استانهاي پايلوت
۴ اتوماسيون اداري ۳۰ مرداد، ۵، ۶ و ۷ شهريور ۸۴ كليه مديران و كارشناسان سازمان
۵  كنترل پروژه و پيشرفت فيزيكي ۳۱ مرداد و ۱ شهريور ۸۴ كارشناسان  اجرائي استانهاي پايلوت طرح MIS
۶  پرسنلي و صدور احكام ۲ و ۳ شهريور ۸۴ كارشناسان  اداري استانهاي پايلوت طرح MIS
۷ خزانه داري ۸ شهريور ۸۴ كارشناسان مالي سازمان
۸ قراردادهاي پيمانكاران و مشاوران ۱۲ شهريور۸۴ كارشناسان  اجرائي استانهاي گروه ۱ طرح MIS
۹  اطلاعات شهركهاي صنعتي ۱۳ شهريور۸۴ كارشناسان  برنامه ريزي استانهاي گروه ۱ طرح MIS
۱۰ راهبري و مديريت سيستم هاي MIS ۱۴ شهريور۸۴ كارشناسان  رايانه استانهاي گروه ۱ و ۲ طرح MIS
۱۱ اطلاعات شهركهاي صنعتي ۱۵ شهريور۸۴ كارشناسان  برنامه ريزي استانهاي گروه ۲ طرح MIS
۱۲ قراردادهاي پيمانكاران و مشاوران ۱۶شهريور ۸۴ كارشناسان  اجرائي استانهاي گروه ۲ طرح MIS
۱۳ قراردادهاي پيمانكاران و مشاوران ۱۹شهريور ۸۴ كارشناسان  اجرائي استانهاي گروه ۳ طرح MIS
۱۴ اطلاعات شهركهاي صنعتي ۲۰شهريور ۸۴ كارشناسان  برنامه ريزي استانهاي گروه ۳ طرح MIS
۱۵ راهبري و مديريت  سيستم هاي MIS ۲۱شهريور ۸۴ كارشناسان  رايانه استانهاي گروه ۳ و ۴ طرح MIS
۱۶ اطلاعات شهركهاي صنعتي ۲۲شهريور ۸۴ كارشناسان  برنامه ريزي استانهاي گروه ۴ طرح MIS
۱۷ قراردادهاي پيمانكاران و مشاوران ۲۳شهريور ۸۴ كارشناسان  اجرائي استانهاي گروه ۴ طرح MIS
۱۸ پرسنلي و صدور احكام ۹مهر ۸۴ كارشناسان  اداري استانهاي گروه ۱ طرح MIS
۱۹ پرسنلي و صدور احكام ۱۰مهر ۸۴ كارشناسان  اداري استانهاي گروه ۲ طرح MIS
۲۰ پرسنلي و صدور احكام ۱۱مهر ۸۴ كارشناسان  اداري استانهاي گروه ۳ طرح MIS
۲۱ پرسنلي و صدور احكام ۱۲مهر ۸۴ كارشناسان  اداري استانهاي گروه ۴ طرح MIS
۲۲ حسابداري مالي ۱۵ آبان ۸۴ كارشناسان  امور مالي استانهاي پايلوت طرح MIS
۲۳ اموال و دارايي هاي ثابت ۱۶ آبان ۸۴ كارشناسان  امور مالي استانهاي پايلوت طرح MIS
۲۴ كنترل پروژه و پيشرفت فيزيكي ۲۹ آبان ۸۴ كارشناسان  اجرائي استانهاي گروه ۱ طرح MIS
۲۵ كنترل پروژه و پيشرفت فيزيكي ۳۰ آبان ۸۴ كارشناسان  اجرائي استانهاي گروه۲  طرح MIS
۲۶ كنترل پروژه و پيشرفت فيزيكي ۱ آذر ۸۴ كارشناسان  اجرائي استانهاي گروه ۳ طرح MIS
۲۷ كنترل پروژه و پيشرفت فيزيكي  ۲ آذر ۸۴ كارشناسان  اجرائي استانهاي گروه ۴ طرح MIS
۲۸ امور متقاضيان و واگذاري  ۱۲ آذر ۸۴ كارشناسان  برنامه ريزي سازمان و استانهاي پايلوت
۲۹ حضور و غياب ۲۳ آذر ۸۴ كارشناسان  اداري استانهاي گروه ۴ طرح MIS
۳۰ خزانه داري  ۲۸ آذر ۸۴ كارشناسان  امور مالي سازمان و استانهاي پايلوت
۳۱ حسابداري مالي  ۱۲ دي ۸۴ كارشناسان  امور مالي سازمان و استانهاي آذربايجان غربي و تهران
۳۲ اموال و دارايي هاي ثابت  ۴ بهمن ۸۴ كارشناسان  امور مالي سازمان و استانهاي آذربايجان غربي و تهران
۳۳ اتوماسيون اداري  ۹ بهمن ۸۴ كارشناسان  رايانه و مسئولين دبيرخانه استانهاي آذربايجان غربي و تهران
۳۴ حسابداري مالي ۱۵بهمن ۸۴ كارشناسان  امور مالي  استانهاي گروه ۱ طرح MIS
۳۵ حسابداري مالي ۱۶بهمن ۸۴ كارشناسان  امور مالي  استانهاي گروه ۲ طرح MIS
۳۶ حسابداري مالي ۱۷بهمن ۸۴ كارشناسان  امور مالي  استانهاي گروه ۳ طرح MIS
۳۷ حسابداري مالي  ۱۸بهمن ۸۴ كارشناسان  امور مالي  استانهاي گروه ۴ طرح MIS
۳۸ اموال و دارايي هاي ثابت  ۲۴ بهمن ۸۴ كارشناسان  امور مالي  استانهاي گروه ۱ طرح MIS
۳۹ اموال و دارايي هاي ثابت  ۲۵ بهمن ۸۴ كارشناسان  امور مالي  استانهاي گروه ۲ طرح MIS
۴۰ اموال و دارايي هاي ثابت  ۲۶ بهمن ۸۴ كارشناسان  امور مالي  استانهاي گروه ۳ طرح MIS
۴۱ اموال و دارايي هاي ثابت  ۲۷ بهمن ۸۴ كارشناسان  امور مالي  استانهاي گروه ۴ طرح MIS
۴۲ امور متقاضيان و واگذاري  ۶و۷ اسفند ۸۴ كارشناسان امور متقاضيان استانهاي پايلوت طرح MIS
۴۳ اتوماسيون اداري ۱۰ اسفند ۸۴ كارشناسان  رايانه و مسئولين دبيرخانه استانهاي زنجان- سمنان- مازندران- مركزي- يزد
۴۴ حضور و غياب ۱۳ اسفند ۸۴ كارشناسان امور اداري  استانهاي پايلوت طرح MIS
۴۵ حضور و غياب ۱۴ اسفند ۸۴ كارشناسان  اداري استانهاي گروه ۱ طرح MIS
۴۶ حضور و غياب ۱۵ اسفند ۸۴ كارشناسان  اداري استانهاي گروه ۲ طرح MIS
۴۷ حضور و غياب ۱۶ اسفند ۸۴ كارشناسان  اداري استانهاي گروه ۳ طرح MIS
۴۸ حضور و غياب ۱۷ اسفند ۸۴ كارشناسان  اداري استانهاي گروه ۴ طرح MIS
۴۹ خزانه داري ۲۳ اسفند ۸۴ كارشناسان  امور مالي سازمان
۵۰ اتوماسيون اداري ۱۹ فروردين ۸۵ استانهاي گروه ۱ طرح MIS
۵۱ اتوماسيون اداري ۲۰ فروردين ۸۵ استانهاي گروه ۲ طرح MIS
۵۲ اتوماسيون اداري ۲۱ فروردين ۸۵ استانهاي گروه ۳ طرح MIS
۵۳ اتوماسيون اداري ۲۲ فروردين ۸۵ استانهاي گروه ۴ طرح MIS
۵۴ اتوماسيون اداري ۲۳ فروردين ۸۵ استانهاي پايلوت طرح MIS
۵۵ خزانه داري 28 و 29 فروردين ۸۵ استانهاي پايلوت طرح MIS
۵۶ اتوماسيون اداري   ۲۱و ۲۸ ارديبهشت ۸۵ معاونين و مديران ارشد سازمان
۵۷ اتوماسيون اداري  ۳۱ ارديبهشت ۸۵  مديران ستادي سازمان

 جمعه، 02 تير 1385

 
 نحوه تهيه زمين صنعتي
سرمايه گذران احداث واحد صنعتي كه خواهان زمين صنعتي در شهركهاي صنعتي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن ... ‌‍‌‍‌‍
 مزاياي شهركهاي صنعتي

واحدهاي صنعتي كه در شهركهاي صنعتي مستقر مي شوند از مزايا و مشوق هاي شهركهاي صنعتي بهره مند خواهند شد . و ...

 طرحهاي نيمه تمام
ُفهرست طرح هاي نيمه تمام آماده واگذاري به متقاضيان سرمايه گذاري استانهاي...
 حمايت از پايان نامه ها
طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار اين سازمان قرار داشته و ....